Władze

Władzami Stowarzyszenia są:

  • Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia (Walne Zebranie)
  • Zarząd
  • Komisja Rewizyjna

WALNE ZEBRANIE

Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie, którego kompetencje zostały określone w § 22 Statutu. Mają prawo brać w nim udział wszyscy członkowie Stowarzyszenia (zwyczajni, honorowi i wspierający).  Zwyczajne Walne Zebranie zbiera się co najmniej raz w roku, do dnia 30 czerwca. W razie potrzeby Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie. Może to zrobić z własnej inicjatywy, na żądanie Komisji Rewizyjnej lub na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków Stowarzyszenia.

ZARZĄD

Bieżącą działalnością Stowarzyszenia kieruje Zarząd, składający się z 3-6 osób, który za swoją pracę odpowiada przed Walnym Zebraniem. Kadencja Zarządu trwa dwa lata, jednakże organ ten obowiązany jest działać do dnia dokonania wyboru nowego Zarządu. Składanie w imieniu Stowarzyszenia oświadczeń woli oraz zaciąganie zobowiązań wymaga działania co najmniej dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu.

W skład Zarządu wchodzą:
Katarzyna Blicharska-Cholewa - Prezes Zarządu
Bożena Bednarczyk - Wiceprezes Zarządu
Anna Ornacka - Wiceprezes Zarządu

KOMISJA REWIZYJNA

Komisja Rewizyjna jest kolegialnym organem kontroli, do którego zadań należy m.in. kontrola całokształtu działań Stowarzyszenia, jak i okresowa kontrola działalności Zarządu. Podobnie jak w przypadku Zarządu, kadencja Komisji Rewizyjnej trwa dwa lata, jednakże organ ten obowiązany jest działać do dnia dokonania wyboru nowej Komisji.

W skład Komisji wchodzą:
Iwona Czajkowska-Żyła - Członek Komisji Rewizyjnej
Marta Sajna - Członek Komisji Rewizyjnej
Michał Kołodziejczyk - Członek Komisji Rewizyjnej

© 2024 Stowarzyszenie Przyjaciół Przedszkola w Tenczynku "Tęcza Marzeń"
KRS 0000365288, REGON: 121385762
Wykonanie: Wirtualny Turysta